Heidi Deconinck
Financieel Adviseur
September 23, 2022
9 min read

Met de stijgende kosten en frequentie van datalekken, is het essentieel voor boekhouders om sterke databeveiligingsprotocollen te implementeren. In 2023 bedroeg de gemiddelde kosten van een datalek wereldwijd $4,45 miljoen, wat de ernst en het belang van databeveiliging benadrukt. Deze blogpost bespreekt de belangrijkste beveiligingsmaatregelen die boekhouders kunnen nemen om de integriteit van financiële informatie te waarborgen.

De Stijgende Bedreiging van Datalekken

Datalekken zijn een groeiende zorg voor bedrijven wereldwijd. Financiële gegevens zijn vaak een primair doelwit voor cybercriminelen vanwege hun waarde en gevoeligheid. Het verlies of de diefstal van dergelijke gegevens kan ernstige gevolgen hebben, waaronder financiële verliezen, reputatieschade en juridische complicaties【6†source】【10†source】.

Essentiële Beveiligingsmaatregelen

1. Tweefactorauthenticatie (2FA):2FA voegt een extra beveiligingslaag toe door gebruikers te verplichten een tweede verificatiemethode in te voeren naast hun wachtwoord. Dit kan een code zijn die naar hun telefoon wordt gestuurd of een biometrische verificatie.

2. Rolgebaseerde Toegang:Door rolgebaseerde toegang te implementeren, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat alleen geautoriseerde medewerkers toegang hebben tot gevoelige financiële gegevens. Dit helpt het risico op interne bedreigingen te verminderen.

3. Regelmatige Beveiligingstraining:Medewerkers moeten regelmatig worden getraind om phishing-aanvallen en andere### Nieuwe IFRS Standaarden: Wat Betekenen Ze voor Boekhouders in België?

Vanaf 2024 zullen nieuwe IFRS-standaarden van kracht worden, die aanzienlijke veranderingen met zich meebrengen voor financiële rapportage. Deze aanpassingen hebben betrekking op IFRS 16, IAS 1, IAS 7, en IAS 21, en zullen de manier waarop bedrijven hun financiële informatie presenteren, aanzienlijk beïnvloeden. In deze blogpost bespreken we de belangrijkste wijzigingen en hun implicaties voor boekhouders in België.

Wat zijn de nieuwe IFRS-standaarden?

1. IFRS 16 – Leases op verkoop- en leasebacktransacties:De aanpassingen aan IFRS 16 leggen uit hoe entiteiten verkoop- en leasebacktransacties moeten verwerken nadat de transactie heeft plaatsgevonden. Dit is vooral relevant voor transacties waarbij leasebetalingen variabel zijn en niet afhankelijk zijn van een index of tarief【5†source】.

2. IAS 1 – Niet-courante verplichtingen met convenanten:De wijzigingen aan IAS 1 verduidelijken hoe voorwaarden waaraan een entiteit binnen twaalf maanden na de rapportageperiode moet voldoen, de classificatie van een verplichting beïnvloeden. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de informatie die een entiteit verstrekt over verplichtingen met dergelijke voorwaarden te verbeteren【5†source】.

3. IAS 7 en IFRS 7 – Leveranciersfinanciering:De wijzigingen vereisen aanvullende openbaarmakingen om de transparantie van leveranciersfinancieringsregelingen te vergroten en hun effecten op de verplichtingen, kasstromen en liquiditeitsrisico's van een entiteit te belichten. Dit komt voort uit zorgen van investeerders over het gebrek aan zichtbaarheid van dergelijke regelingen【5†source】.

4. IAS 21 – Gebrek aan uitwisselbaarheid:Deze wijzigingen zijn van toepassing wanneer een entiteit te maken heeft met transacties in een vreemde valuta die niet kan worden ingewisseld tegen een andere valuta op een meetdatum. Dit is relevant voor transacties die plaatsvinden via een markt- of uitwisselingsmechanisme dat afdwingbare rechten en verplichtingen creëert【5†source】.

Impact op Belgische bedrijven

De invoering van deze nieuwe standaarden vereist dat Belgische bedrijven hun financiële rapportagesystemen herzien en aanpassen. Dit betekent niet alleen dat boekhouders zich moeten bijscholen in de nieuwe regels, maar ook dat ze proactief moeten zijn in het bijwerken van interne processen om naleving te waarborgen.

Praktische stappen voor implementatie:

  1. Training en Educatie: Het is cruciaal dat boekhouders en financiële professionals grondige trainingen volgen over de nieuwe standaarden.
  2. Systeemupgrades: Bedrijven moeten hun boekhoudsoftware bijwerken om te voldoen aan de nieuwe rapportage-eisen.
  3. Interne Controle: Ontwikkel en implementeer nieuwe interne controles en procedures om ervoor te zorgen dat alle financiële rapporten voldoen aan de nieuwe IFRS-vereisten.

Voor- en Nadelen

Voordelen:

  • Transparantie: De nieuwe standaarden verhogen de transparantie en vergelijkbaarheid van financiële rapporten, wat investeerders en andere belanghebbenden ten goede komt.
  • Betere Risicobeoordeling: Door verbeterde openbaarmakingen kunnen belanghebbenden beter geïnformeerde beslissingen nemen.

Nadelen:

  • Complexiteit: De implementatie van deze nieuwe regels kan complex en tijdrovend zijn.
  • Kosten: Bedrijven kunnen geconfronteerd worden met aanzienlijke kosten voor training en systeemupgrades.

Conclusie

De nieuwe IFRS-standaarden die in 2024 van kracht worden, vertegenwoordigen een belangrijke stap in de richting van verbeterde transparantie en betrouwbaarheid van financiële rapporten. Voor boekhouders in België betekent dit een noodzaak om zich aan te passen en bij te scholen om ervoor te zorgen dat hun bedrijven voldoen aan deze nieuwe eisen. Hoewel de implementatie uitdagend kan zijn, wegen de voordelen op de lange termijn, zoals verbeterde risicobeoordeling en investeerdersvertrouwen, zeker op tegen de nadelen.

Lees gelijkaardige blogs